Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai(Nr.8.3.2.2./16/I/001)